Statut Fundacji

 

I. Statut Fundacji

§ 1.

Fundacja „Archikultura”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach, zwanej dalej ustawą, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm) oraz niniejszego Statutu.

   § 2.

Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy.

§ 3.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4.

Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

§ 5.

Siedzibą fundacji jest miasto Koszalin.

 § 6.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 7.

Fundacja może być członkiem organizacji o tych samych lub podobnych celach działania, może również inicjować lub uczestniczyć w tworzeniu organizacji zrzeszających podmioty realizujące cele zbliżone do statutowych celów Fundacji.

§ 8.

 1. Fundacja prowadząc wszechstronną działalność może tworzyć:

-         oddziały,

-         filie,

-         zakłady,

-         być członkiem wspierającym stowarzyszeń.

 1. Fundacja może przystępować do spółek w kraju i za granicą i je tworzyć.

§ 9.

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 10.

Cele i zasady działania Fundacji

Celem Fundacji jest wspieranie wszelkich przejawów twórczości naukowej
i artystycznej stanowiącej  źródło kultury materialnej ze szczególnym uwzględnieniem architektury i wzornictwa, jako dyscyplin sztuki mających wpływ na aktywizację gospodarki i rynku oraz komfortu życia człowieka.

§ 11.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Promowanie edukacji, nauki i sztuki w duchu poszanowania dziedzictwa stanowiącego ogólnonarodowy dorobek kulturowy.
 2. Wspieranie wszelkiego rodzaju działalności artystycznej, projektowej, rzemieślniczej, wynalazczej jako aktywności odgrywających szczególną rolę kulturową w społecznym i obywatelskim kształtowaniu wartości życia ludzkiego.
 3. Organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań, konferencji i szkoleń integrujących wymianę: wiedzy, myśli, poglądów  i doświadczeń, m.in. takich jak: koncerty,
  występy, wykłady wystawy, wernisaże, konferencje, sympozja, warsztaty, plenery, konkursy, szkolenia, kursy itp.
 4. Aktywność (uczestnictwo) o charakterze edukacyjnym, naukowym (badawczym), projektowym i artystycznym, szczególnie mającym na celu ożywienie  gospodarki i rynku pracy.
 5. Tworzenie, współtworzenie i upowszechnianie (w tym przez wdrożenia) rozwiązań służących podnoszeniu komfortu życia ludzi dysfunkcyjnych.
 6. Prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w mediach, wydawniczej, publikacyjnej w zakresie realizacji celów statutowych.
 7. Udzielanie pomocy (wsparcia finansowego lub o innym charakterze np. organizacyjnego) i fundowanie stypendiów szczególnie uzdolnionym dzieciom
  i młodzieży zwłaszcza z rodzin najbiedniejszych.
 8. Wspomaganie twórców w finansowym procesie ochrony intelektualnej.

§ 12.

 1. Fundacja prowadzi m.in. działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i wolontariacie.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego, a także jako pozostała działalność statutowa Fundacji. Powyższe formy działalności statutowej Fundacji, jak również działalność gospodarcza będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa w zakresie rachunkowości. Ponadto, zakres prowadzonej działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego określany będzie w uchwałach Zarządu Fundacji.

III. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 13.

 1. Dla osiągania celów Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą samodzielnie lub z innymi podmiotami we współdziałaniu zgodnie
  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w zakresie:

1)    PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

2)    PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,

3)    PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

4)    PKD 43.31.Z Tynkowanie,

5)    PKD 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

6)    PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

7)    PKD 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,

8)    PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,

9)    PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,

10) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,

11) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,

12) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,

13) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

14) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

15) PKD 59.11.Z Działalność

16) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

17) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,

18) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

19) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

20) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,

21) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

22) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

23) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

24) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

25) PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,

26) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

27) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

28) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,

29) PKD 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

30) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,

31) PKD 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,

32) PKD 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,

33) PKD 91.01.A Działalność bibliotek,

34) PKD 91.01.B Działalność archiwów,

35) PKD 91.02.Z Działalność muzeów,

36) PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych,

37) PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

38) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

39) PKD 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego,

40) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

41) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

 1. Dochody osiągane z prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację,
  o których mowa w paragrafie §12 i §13 mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych i rozwój działalności gospodarczej Fundacji.
 2. Dochody z gier losowymi i zakładów wzajemnych, przeznaczone będą w całości na realizację określonych w zezwoleniu ministra Finansów i regulaminie gry przez niego zatwierdzonych celów społecznie użytecznych, w szczególności dobroczynnych, będących jednocześnie celami statutowymi Fundacji.
 3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie działalności wyżej wymienionych podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
 4. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację określa Zarząd.
 5. Fundacja przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie w danym zakresie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
 6. Nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od
  spadków i darowizn Art. 16 Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku Dz. U. Nr 21, poz. 97 (z późniejszymi zmianami).

IV. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 14.

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), wpłacony przez każdego z fundatorów w kwocie po 500,00 zł (pięćset złotych).
 2. Majątkiem Fundacji są środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości
  i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§ 15.

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

-        zbiórek publicznych,

-        spadków,

-        subwencji,

-        zapisów lub darowizn osób prawnych i fizycznych, mających swe siedziby
w Polsce i za granicą,

-        odsetek bankowych,

-        dywidend z zysków z akcji i udziałów w spółkach,

-        dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

-        własnej działalności gospodarczej,

-        dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

-        wpływu z programów celowych,

-        funduszy pomocowych UE,

-        funduszy instytucji publicznych,

-        rządowych i dotacji budżetowych,

-        wpływów z działalności statutowej.

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 2. Dotacje, darowizny, spadki i zapisy mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie wszystkich potrzeb Fundacji, jeśli ich ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania.

§ 16.

 1. Majątek Fundacji jest lokowany zgodnie z decyzją Zarządu Fundacji.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 3. Fundacja może tworzyć szczególne fundusze celowe, nazwane imieniem osób, na rzecz, których Fundacji zbiera środki na pomoc.
 4. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy celowych i szczególnych funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach
  podejmuje Zarząd Fundacji przy poparciu Rady Fundacji, kierując się wolą spadkodawców i zapisodawców.
 5. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 17.

 1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 2. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków
  i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 18.

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji
  w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo
  w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż
  w stosunku do osób trzecich chyba, ze to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 4. zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

V. ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§ 19.

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

VI. Rada Fundacji

§ 20.

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 3 do 6 członków, wybieranych na pięcioletnią kadencję.
  Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady wybierany przez Radę ze swego grona. Pierwszego przewodniczącego wskazują Fundatorzy.
 3. Pierwszych członków Rady powołują Fundatorzy. Kolejne Rady powołuje przewodniczący Rady Fundacji w porozumieniu z Fundatorami.
 4. Skład osobowy Rady może ulec powiększeniu w drodze uchwały Rady.
 5. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Przewodniczący Rady Fundacji z ważnych przyczyn. Odwołanie Przewodniczącego Rady Fundacji następuje w formie uchwały Rady Fundacji podjętej większością  głosów, w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym bez udziału Przewodniczącego Rady Fundacji.
 6. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
  1. członek Zarządu Fundacji,
  2. osoba pozostająca z członkiem Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  3. osoba skazana prawomocnym wyrokiem z winy umyślnej.
  4. Ustanie członkostwa w radzie Fundacji następuje z chwilą:
   1. złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Fundacji,
   2. odwołania ,
   3. śmierci osoby pełniącej funkcję członka Rady,
   4. utraty praw obywatelskich na skutek skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 21.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów;
  w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Rada Fundacji może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
 3. W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.

§ 22.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. nadzór nad działalnością Fundacji,
 2. wybór i odwołanie członków Zarządu Fundacji (z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu powstałego zgodnie z pkt 2 § 13),
 3. podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu przez Fundację,
 4. ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
  i udzielanie absolutorium Zarządowi (nie udzielenie absolutorium nie jest automatycznie równoznaczne z odwołaniem, ale wiąże się z nałożeniem określonych obowiązków),
 5. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją,
 6. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji dotyczących rozszerzenia działania Fundacji,
 7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Fundacji z zastrzeżeniem pkt. 3 § 10,
 8. przeprowadzenie likwidacji Fundacji.

VII. ZARZĄD FUNDACJI

§ 23.

 1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa. Prezesa wybiera Zarząd spośród swojego składu.
 2. Pierwszy Zarząd Fundacji oraz pierwszego Prezesa Fundacji powołują fundatorzy.
 3. Z wnioskiem o zwiększenie składu Zarządu oraz zmianę niektórych jego członków Zarząd występuje do Rady Fundacji.
 4. Kadencja Zarządu Fundacji trwa pięć lat. Można pełnić funkcję członka Zarządu przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 6. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania nie zastrzeżone dla Rady
 7. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 8. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy, na żądanie któregoś z członków Zarządu lub na żądanie Rady Fundacji.
 9. Prezes Zarządu i jego członkowie mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

§ 24.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. uchwalanie rocznych programów działania i planów finansowych,
 2. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 3. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 4. tworzenie oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek,
 5. opracowywanie regulaminów i instrukcji dotyczących działalności Fundacji,
 6. ustalanie zasad wynagrodzenia za pracę członków Zarządu i pracowników Fundacji,
 7. powoływanie i odwoływanie osób zajmujących kierownicze stanowiska,
 8. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 9. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji,

10. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji,

11. wprowadzanie zmian do statutu Fundacji.

§ 25.

Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać pełnomocników lub konsultantów do prowadzenia odpowiednich spraw Fundacji.

§ 26.

1)    Oświadczenie woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać może Prezes i Wiceprezes samodzielnie.

2)    W sprawach majątkowych powyżej kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie,
w tym Prezesa i/lub Wiceprezesa.

§ 27.

Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem powołuje Prezesa Zarządu Fundacji
w osobie Jacka Ojrzanowskiego  oraz Wiceprezesa Zarządu Fundacji w osobie Stanisława Romaniszyna.

§ 28.

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia członków Zarządu określają Fundatorzy.

§ 29.

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd przy akceptacji Fundatora.

VIII. ZMIANA STATUTU

I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 30.

Decyzje w kwestii zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji podejmują Fundatorzy.

§ 31.

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy.

§ 32.

 1. Fundacja może być zlikwidowana na podstawie uchwały Fundatorów.
 2. Likwidację przeprowadza ostatni Zarząd, chyba że Rada w uchwale wyznaczy innego likwidatora.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazany zostanie na rzecz fundacji lub stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami likwidowanej Fundacji.

§ 33.

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.